Gawron – gatunek konfliktowy, gatunek narażony


Najdokładniejszych danych w tym zakresie dostarcza polski monitoring ptaków prowadzony w ramach ogólnopolskiego monitoringu środowiska prowadzonego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Oni są, W ciągu ostatnich 15 lat liczebność tego gatunku spadła o 57%.. Tak szybki spadek liczebności populacji spowodował, że krajowa populacja gawronów została uznana za narażoną na zagrożenia (VU) w Polskiej Czerwonej Liście Ptaków (Wilk i in. 2020). W 2021 roku gawron został wpisany na europejską Czerwoną Listę Gatunków Zagrożonych i otrzymał również status VU. Złą sytuację tego gatunku w Polsce potwierdzają także badania regionalne, które wskazują na spadek liczebności gatunku w niektórych regionach kraju. Jednym z głównych zagrożeń dla tego gatunku jest utrata siedlisk lęgowych, w tym: W wyniku zniszczenia samej kolonii i/lub usunięcia zalesionego obszaru, na którym zamieszkuje. Dlatego też jednym z kluczowych działań zmierzających do odtworzenia populacji gawronów i skreślenia ich z listy gatunków zagrożonych jest ochrona miejsc lęgowych tego gatunku.

Zmiany liczebności gawron od 2000 roku.Źródło: Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Środowiska, Kluczowy Monitoring Ptaków 2023GIOŚ / Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków

Zmiany liczebności gawron od 2000 roku.Źródło: Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Środowiska, Kluczowy Monitoring Ptaków 2023

Pierwotnym naturalnym środowiskiem gawronów były pola uprawne i doliny rzek. Ptaki te wykorzystywały lasy, gaje i krawędzie w środku lasów przylegających do łąk i obszarów uprawnych, a także linie drzew wzdłuż brzegów rzek, aby założyć kolonie lęgowe. W wyniku utraty siedlisk i dogodnych źródeł pożywienia w wyniku zmian w rolnictwie gawrony częściowo migrują do miast, gdzie żyją w parkach, cmentarzach i wysadzanych drzewami ulicach. W rezultacie uznano je za gatunek konfliktowy, głównie ze względu na zanieczyszczenie ich siedlisk odchodami i hałasem. Ze względu na to kłopotliwe sąsiedztwo samorządy poszukują rozwiązań pozwalających ograniczyć liczbę kolonii gawronów lub całkowicie je wyeliminować.

Polska ma Łukasza Jest silnie chroniony poza granicami administracyjnymi miasta i częściowo chroniony w tym regionie. Zgodnie z art. 9 Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt z dnia 16 grudnia 2016 r.2, na terenach miejskich, w budynkach lub Istnieje możliwość usuwania gniazd gawronów z terenów zielonych. W praktyce przepis ten oznacza, że ​​na usunięcie gniazd w powyższym okresie nie jest wymagana zgoda, a działania te są całkowicie niezależne od ornitologów. Jednocześnie przepis ten pozostawia pole do nadużyć. Ponadto władze lokalne muszą wyrazić zgodę lokalnej agencji ochrony środowiska na zniszczenie siedliska gawronów, będącego miejscem rozrodu i/lub odpoczynku, zastraszenie ptaka poza wymienionym okresem lub usunięcie gniazda stosować. Działanie to jest uzasadnione, gdyż skuteczniej zapobiega zagnieżdżaniu się ptaków w danym miejscu.Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *